primebit games arrow

Informacje Podstawowe

Firma: Prime Bit Games Spółka Akcyjna
Siedziba: Rzeszów
Adres: ul. Technologiczna 46 (bud. VISSAVI), 35-213 Rzeszów
Telefon: +48 17 28 31 870
Adres poczty elektronicznej: office@primebitgames.com
Adres strony internetowej: www.primebitgames.com
KRS: 0000693763
REGON: 366104954
NIP: 8133733409
Prezes: Sandra Iskierka
Autoryzowany doradca: Art Capital
Data i kurs debiutu: 1,7300 zł (2018-06-26)

Kalendarium rynkowe

Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2024 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

 1. raport za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.,
 2. raport roczny za 2023 r. – 8 maja 2024 r.,
 3. raport za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.,
 4. raport za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.,
 5. raport za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

EBI

 • 28-06-2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2024

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 26 czerwca 2024 r. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2024

 • 30-05-2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów,

  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad.


  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
  PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ na 26.06.2024

 • 15-04-2024 Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Spółka przesyła informację o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Formularz DPNC

 • 15-04-2024 Zmiana adresu siedziby Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki informuje o zmianie adresu siedziby Prime Bit Games S.A. Obecny adres to: ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 10-04-2024 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację p. Piotra Międlara z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 10-04-2024 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym odebrał rezygnację p. Mateusza Kozłowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z 1 marca 2024 r. Wskazanym powodem rezygnacji jest powołanie do pełnienia funkcji w innej spółce kapitałowej i wynikające z tego obostrzenia.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 10-04-2024 Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2023 r. Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy 4Q 2023

 • 10-04-2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2024 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  1) raport za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.,
  2) raport roczny za 2023 r. – 8 maja 2024 r.,
  3) raport za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.,
  4) raport za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.,
  5) raport za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

  Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna:
  § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 10-04-2024 Raport kwartalny za III kwartał 2023 r

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2023 r.

  Podstawa prawna;
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy 3Q 2023

 • 10-04-2024 Podpisanie umowy z firmą audytorską

  Prime Bit Games S.A. informuje o podpisaniu umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023-2024 z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy ul. E.Wasilewskiego 20, wpisaną przez KRBR pod numerem 2696.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 10-04-2024 Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2023 r.

  Podstawa prawna;
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy 2Q 2023

 • 10-04-2024 Zmiana nazwiska Prezes Zarządu

  W nawiązaniu do raportu EBI nr 10/2021 Spółka informuje o zmianie nazwiska p. Sandry Wojnarowicz, Prezes Zarządu Spółki. Obecne nazwisko brzmi: Sandra Iskierka.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 • 10-04-2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2023 r.

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 30 czerwca 2023 r. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ZWZ PBT 30.06.2023

 • 10-04-2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Szlacheckiej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 30.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9.00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

 • 10-04-2024 Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2023 r.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy IQ 2023

 • 28-04-2023 Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

 • 28-04-2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2023 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  1) raport za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.,
  2) raport roczny za 2022 r. – 8 maja 2023 r.,
  3) raport za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.,
  4) raport za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.,
  5) raport za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

  Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 28-04-2023 Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2022 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport kwartalny za III kwartał 2022

 • 28-04-2023 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 4 października 2022 r. zawarła ze spółką Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o doradztwo w procesie wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) na rynek NewConnect. Umowa obejmuje zatwierdzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu do ASO akcji serii E Spółki. Umowa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 • 03-10-2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.09.2022 r.

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29 września 2022 r. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  ZWZ PrimeBit Games SA 29.09.2022

 • 03-10-2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2022

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 29 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.09.2022 Projekty uchwał ZWZ 29.09.2022 Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ 29.09.2022 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ 29.09.2022 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ 29.09.2022 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 29.09.2022

 • 03-10-2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 r

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  < Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

 • 03-10-2022 Rejestracja akcji serii E – korekta raportu

  Zarząd Spółki przesyła korektę do raportu bieżącego EBI nr 7/2022, w którym omyłkowo wskazano kapitał zakładowy o wartość 1.092.283,30 zł, zamiast 1.092.282,30 zł oraz łączną liczbę akcji - 10.922.833, zamiast 10.922.823. Poniżej przedstawiono poprawną treść raportu:

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii E. Data wpisu do rejestru to 22.07.2022 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.092.282,30 zł i dzieli się na 10.922.823 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  a) 4.000.000 akcji serii A1,
  b) 1.000.000 akcji serii A2,
  c) 831.900 akcji serii B,
  d) 594.833 akcji serii C,
  e) 100.600 akcji serii D,
  f) 4.395.490 akcji serii E.

  Zarejestrowany został również kapitał docelowy o wartości nominalnej 50.000 zł.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 03-10-2022 Rejestracja akcji serii E

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii E. Data wpisu do rejestru to 22.07.2022 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.092.283,30 zł i dzieli się na 10.922.833 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  a) 4.000.000 akcji serii A1,
  b) 1.000.000 akcji serii A2,
  c) 831.900 akcji serii B,
  d) 594.833 akcji serii C,
  e) 100.600 akcji serii D,
  f) 4.395.490 akcji serii E.

  Zarejestrowany został również kapitał docelowy o wartości nominalnej 50.000 zł.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 03-10-2022 Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

 • 28-04-2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje o zmianie terminu przekazania zbadanego raportu rocznego za 2021 rok na 12 maja 2022 r. Terminy pozostałych raportów nie ulegają zmianie. Aktualnie obowiązujące terminy:

  1] raport roczny za 2021 r. – 12 maja 2022 r.,
  2] raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.,
  3] raport za II kwartał 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r.,
  4] raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

  Podstawa prawna:
  § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 28-04-2022 Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

  Podstawa prawna;
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

 • 28-04-2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2022 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  1] raport za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.,
  2] raport roczny za 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.,
  3] raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.,
  4] raport za II kwartał 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r.,
  5] raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.


  Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna:
  § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 28-04-2022 Wyniki subskrypcji akcji serii E

  Zarząd Prime Bit Games S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu 04.01.2022 dokonał przydziału wszystkich akcji serii E, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółka informuje, iż:

  1) subskrypcja odbyła się w dniach od 10.12.2021 r. do 04.01.2022 r.,
  2) objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia akcji w dniach 10.12.2021-04.01.2022 r.
  3) liczba akcji objętych subskrypcją - 4.395.490,
  4) redukcja nie wystąpiła,
  5) w ramach subskrypcji objęto 4.395.490 akcji,
  6) akcje były obejmowane po 0,10 zł (dziesięć groszy),
  6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,
  7) propozycje zawarcia umowy objęcia akcji zostały przedstawione 24 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym, z czego 23 osoby fizyczne i 2 osoby prawne ją zaakceptowały,
  8) umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 23 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne,
  8a) spośród wszystkich osób i podmiotów, którym przydzielono akcje – 5 osób są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
  9) nie zawarto umów o subemisję,
  10) łączne koszty emisji wynoszą ok. 10 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 4 tys. zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 08-12-2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 439.549 zł w drodze emisji 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

  Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł [dziesięć groszy] za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2021 r. Emisja serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana do osób wskazanych przez Zarząd. Zarząd zamierza zaoferować akcje pracownikom i współpracownikom Spółki oraz podmiotom współpracującym. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne.

  Cena emisyjna akcji serii E oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej.

  Spółka ma nadzieję, iż zaoferowanie akcji pracownikom oraz podmiotom współpracującym wpłynie pozytywnie na konsolidację zespołu wokół realizowanych projektów.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 08-12-2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2021 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport III kw. 2021

 • 15-11-2021 Rejestracja zmian w statucie Spółki

  Prime Bit Games S.A. [dalej „Spółka”] informuje o rejestracji w dniu 9.11.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do niego §7a, dotyczącego uprawnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z uchwałą 19 ZWZ z 28.06.2021 r.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 16-08-2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Raport II kw. 2021>

 • 23-07-2021 Podpisanie umowy z firmą audytorską

  Prime Bit Games S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022 z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy ul. E.Wasilewskiego 20, wpisaną przez KRBR pod numerem 2696.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 07-07-2021 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

  Prime Bit Games S.A. [dalej: „Spółka lub Emitent”] informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Sandrę Wojnarowicz do Zarządu Spółki na nową 3-letnią kadencję, w celu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

  Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące Prezesa Zarządu Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

  a) Sandra Wojnarowicz, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji – 28.06.2024 r. ;

  b) Sandra Wojnarowicz posiada wykształcenie wyższe. W 2020 roku ukończyła studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim, uzyskując tytuł magistra. Zaangażowana w wiele form aktywności studenckich: redaktor naczelna magazynu studenckiego „Nowy Akapit”, przewodnicząca koła naukowego Klub Dziennikarzy Studenckich, redaktorka i współtwórczyni telewizji studenckiej, organizatorka i współorganizatorka czterech edycji wydarzenia Dzień Dziennikarza i członkini Koła Naukowego Retoryki i Krasomówstwa „Sa-pere Aude”. Podczas jej 5-letniej kadencji zdobyła doświadczenie w koordynacji pracy zespołu, nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z władzami uczelni i instytutu, promocji i organizacji.

  Od września 2019 do lipca 2020 r. Asystentka Zarządu PrimeBit Games SA, następnie od lipca 2020 do czerwca 2021 r. Asystentka Zarządu PrimeBit Investments Sp. z o.o. Do jej obowiązków należała kompleksowa obsługa administracyjno-organizacyjna zarządu i biura, wsparcie w zakresie kadr i księgowości oraz organizacja kluczowych wydarzeń firmowych;

  c) Nie prowadzi działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta;

  d) W okresie ostatnich 3 lat nie była: członkiem rady nadzorczej, członkiem zarządu i wspólnikiem w spółkach prawa handlowego;

  e) W okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

  f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;

  g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

  h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • 07-07-2021 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Prime Bit Games S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3-letnią kadencję, następujące osoby: Bogusław Bodzioch, Jacek Pasternak, Filip Buchta, Piotr Międlar, Mateusz Kozłowski. W związku z tym, że skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie, gdyż wszystkie wymienione osoby pełniły do dzisiaj funkcję członka Rady Nadzorczej, Spółka nie przekazuje informacji, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 • 07-07-2021 Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, iż p. Michał Ręczkowicz złożył z dniem dzisiejszym rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

  Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 • 07-07-2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r.

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 28 czerwca 2021 r. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r.

 • 01-06-2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2021

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2021 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ 28.06.2021 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • 17-05-2021 Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2021 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

 • 30-04-2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje o zmianie terminu przekazania zbadanego raportu rocznego za 2020 rok na 31.05.2021 r. Terminy pozostałych raportów nie ulegają zmianie. Aktualnie obowiązujące terminy:

  - raport roczny za 2020 r. – 31.05.2021 r.,
  - raport za I kwartał 2021 r. – 15 maja 2021 r.,
  - raport za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.,
  - raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

  Termin raportu został przesunięty ze względu na przedłużające się badanie sprawozdania finansowego oraz covid-19.

  Podstawa prawna:
  § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 16-02-2021 Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

  Podstawa prawna;
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

 • 29-01-2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2021 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  1] raport za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.,
  2] raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.,
  3] raport za I kwartał 2021 r. – 15 maja 2021 r.,
  4] raport za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.,
  5] raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.


  Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 17-11-2020 Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2020 r.

  Podstawa prawna
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

 • 14-09-2020 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r. Korekta polega na dodaniu jednego akapitu w punkcie 4. raportu o następującej treści:

  „W związku z zastrzeżeniem Biegłego Rewidenta co do możliwości prawidłowego ustalenia sald rozrachunków z kontrahentami na 31.12.2019 r., Spółka informuje, iż spośród 1.339.772,76 zł należności wskazanych w raporcie biegłego rewidenta na dzień 12.08.2020 r. zapłaconych przez kontrahentów zostało 820.942,10 zł. Pozostało więc do rozliczenia 518.830,66 zł tych należności. Spośród nierozliczonych należności 78.567,31 zł stanowią należności, które nie zostały potwierdzone przez kontrahentów i wobec których istnieje ryzyko przedawnienia. Z kolei spośród 699.686,92 zł zobowiązań wskazanych w raporcie biegłego rewidenta na dzień 12.08.2020 r. Spółka zapłaciła kontrahentom 614.840,65 zł. Pozostało więc do rozliczenia 84.846,27 zł tych zobowiązań. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż na dzień 30.06.2020 r. salda wobec których Biegły Rewident miał zastrzeżenia nie były aktualizowane z innych przyczyn niż ich zapłata. Wszelkie korekty wartości sald należności i zobowiązań, wynikające z innych przyczyn niż zapłata, które Spółka uznała za konieczne, zostały dokonane na dzień 31.12.2019 r., tj. w wyniku badania sprawozdania rocznego.”

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Prime Bit Games raport II kw 2020

 • 13-08-2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.08.2020 r.

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 12 sierpnia 2020 r. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Uchwały ZWZ 12.08.2020

 • 13-08-2020 Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2020 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

 • 11-08-2020 Skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I kwartał 2020 r. Zmiana danych finansowych jest konsekwencją korekty bilansu otwarcia dla 2020 r, co nastąpiło w wyniku badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., a także dokonanych korekt w księgach Spółki wynikających z tego badania.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport okresowy za I kwartał 2020 roku korekta

 • 11-08-2020 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. na 12 sierpnia 2020 r. Aktualnie obowiązujące terminy:

  3] raport za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 r., 4] raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.

  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 29-06-2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A. informuje o zmianie terminu przekazania zbadanego raportu rocznego za 2019 rok na 14 lipca 2020 r. Terminy pozostałych raportów nie ulegają zmianie. Aktualnie obowiązujące terminy:

  3] raport roczny za 2019 r. – 14 lipca 2020 r.,
  3] raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.,
  4] raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.


  Termin raportu został przesunięty ze względu na przedłużające się badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, który po raz pierwszy bada sprawozdanie Spółki.

  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 26-05-2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A. informuje o zmianie terminu przekazania zbadanego raportu rocznego za 2019 rok na 30 czerwca 2020 r. Terminy pozostałych raportów nie ulegają zmianie. Aktualnie obowiązujące terminy:

  1. Raport roczny za 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.,
  2. Raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.,
  3. Raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.


  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 22-05-2020 Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2020 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

 • 13-05-2020 Podpisanie umowy z firmą audytorską Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu umowy w dniu 11.05.2020 na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019 i 2020 z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy ulicy E. Wasilewskiego 20, wpisaną przez KRBR pod numerem 2696. Wybrany wcześniej audytor nie przystąpił do podpisania umowy, argumentując iż obecnie nie bada sprawozdań spółek publicznych, o czym nie poinformował Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • 24-03-2020 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  PrimeBit Games S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17.03.2020 r. Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlara. W związku z tym Spółka przekazuje informacje dotyczące Pana Piotra Międlara, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

  a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta od 17.03.2020 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 sierpnia 2020 r.; b) Pan Piotr Międlar posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Był członkiem zarządu spółki kapitałowej notowanej na rynku Newconnect, a obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych spółek akcyjnych. Posiada doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz działach finansowych polskich spółek handlowych. c) Nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; d) Aktualnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centurion Finance S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Capital Kopernik S.A. W okresie ostatnich trzech lat był również członkiem rad nadzorczych w spółkach: Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A., Minox S.A., Silesia One S.A.; e) W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji; g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 28-02-2020 Rezygnacja osoby nadzorującej Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A.informuje, iż 28.02.2020 wpłynęła rezygnacja pana Marcina Kruszyny z członka Rady Nadzorczej Spółki. Wobec złożonej rezygnacji liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszała się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 3 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 17-02-2020 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

  Podstawa prawna; § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

 • 11-02-2020 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

  PrimeBit Games S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do Rady Nadzorczej Pana Filipa Buchtę. W związku z tym Spółka przekazuje informacje dotyczące Pana Filipa Buchty, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

  a) Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 30 stycznie 2020 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 sierpnia 2020 r.;
  b) Pan Filip Buchta posiada doświadczenie w zakresie negocjacji oraz sprzedaży. Pan Filip Buchta przez 3 lata prowadził działalność gospodarczą w obszarze sprzedaży nieruchomości oraz branży medycznej. Był zatrudniony w firmach związanych z branża medyczną: E-Med-Orth sp z o.o., Medikon sp. z..o.o., Biameditek Sp. z.o.o. na stanowisku specjalista ds. kluczowych klientów;
  c) Nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
  d) W okresie ostatnich trzech lat: nie był członkiem rady nadzorczej, członkiem zarządu oraz wspólnikiem w spółkach prawa handlowego;
  e) W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
  f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
  g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
  h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 16-01-2020 Rezygnacja osoby nadzorującej Prime Bit Games Spółka Akcyjna

  Prime Bit Games S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż 14.01.2020 wpłynęła rezygnacja pana Jakuba Sieradzkiego z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Spółki. Wobec złożonej rezygnacji liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszała się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 3 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 14-01-2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Prime Bit Games Spółka Akcyjna (PLPRMBG00018)

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2020 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:
  1] raport za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.,
  2] raport za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.,

  3] raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.,
  3] raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.,
  4] raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.


  Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 14-11-2019 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2019 r.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

 • 26-08-2019 Skorygowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za II kwartał 2019 r. Korekty wynikają z nieuwzględniania wszystkich dokumentów księgowych w pierwotnie przesłanym raporcie kwartalnym oraz błędów przy jego sporządzaniu. W ocenie Zarządu korekty nie są istotne dla oceny wyników Spółki w II kwartale 2019 roku.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Skorygowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku

 • 14-08-2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2019 r.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

 • 02-08-2019 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego - akcje serii D

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii D. Data wpisu do rejestru to 26.07.2019 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 652.733,30 zł i dzieli się na 6.527.333 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  a) 4.000.000 akcji serii A1,
  b) 1.000.000 akcji serii A2,
  c) 831.900 akcji serii B,
  d) 594.833 akcji serii C,
  e) 100.600 akcji serii D.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 • 27-06-2019 Rezygnacja osoby nadzorującej

  Prime Bit Games S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęła dzisiaj rezygnacja pana Andrzeja Zająca z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Jako powód zastały podane względy osobiste. Po rezygnacja Spółka posiada 5-osobowy skład Rady Nadzorczej, więc dokooptowanie nowego członka nie jest wymagane.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 22-06-2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2019 r.

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 21 czerwca 2019 roku. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały, za wyjątkiem uchwały nr 7, w przypadku której wszyscy uprawnieni wstrzymali się od głosowania. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2019 r.

 • 24-05-2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej _"Spółka"_ zwołuje na dzień 21 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, os. Przybyszówka (Dworzysko), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  5. Wybór komisji skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect.

  14. Wolne wnioski.

  15. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Proponowana zmiana Statutu Spółki znajduje się w załącznikach.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_21.06.2019
  Prime_Bit_Games_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_21.06.2019
  Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ
  Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne
  Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki
  Prime_Bit_Games__S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika

 • 16-05-2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

  W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka") informuje, iż:

  1) subskrypcja odbyła się w dniach od 05.03.2019 do 15.05.2019,

  2) objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej przez złożenie ofert i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcia umów objęcia akcji w dniach od 08.03.2019 do 15.05.2019,

  3) liczba akcji objętych subskrypcją: 100 600,

  4) redukcja nie wystąpiła,

  5) w ramach subskrypcji prywatnej objęto 100 600 akcji,

  6) akcje były obejmowane po 1,50 zł,

  6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,

  7) propozycja zawarcia umowy objęcia akcji została przedstawiona 41 osobom, spośród których oferty przyjęło 18 osób,

  8) umowy objęcia akcji podpisało 18 osób,

  9) nie zawarto umów o subemisję,

  10) łączne koszty emisji wynoszą 17940,78 zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 5640,78 zł, sporządzenie dokumentu ofertowego i informacyjnego wraz z kosztami doradztwa - 12300,00 zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 16-05-2019 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka") informuje, iż w związku z dzisiejszą uchwałą Zarządu Spółki w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D planowana jest następująca zmiana Statutu Spółki:

  § 7 ust. 1., jest:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 642.673,30 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na:

  1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  4) 594.833 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."

  § 7 ust. 1., będzie:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 652.733,30 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na:

  1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  4) 594.833 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,

  5) 100.600 (sto tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 15-05-2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2019 r.

  Podstawa prawna:

  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport okresowy za I kwartał 2019

 • 08-05-2019 Raport roczny za 2018 rok.

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za rok 2018 r.

  Podstawa prawna:

  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport roczny za rok 2018

 • 01-04-2019 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Prime Bit Games S.A. (dalej „Spółka" ) informuje, że na podstawie zawartej dzisiaj umowy zadania Autoryzowanego Doradcy dla Spółki w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Regulaminu ASO wykonuje Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 • 29-03-2019 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Emitent”) informuje, iż z dniem 31 marca 2019 roku nastąpi rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z Salwix Sp. z o.o. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez Salwix Sp. z o.o. na rzecz Emitenta następujących usług:

  1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

  2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 27-03-2019 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka") przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 21 marca 2019 r. raportem EBI nr 8/2019. Korekta uwzględnia następujące zmiany:

  - w przekazanych danych finansowych za rok 2017 poprawiono dane w rachunku przepływów pieniężnych na zgodne ze sprawozdanie finansowym za rok 2017;

  - w przekazanych danych finansowych za IV kwartał 2018 roku zaprezentowano poprawne dane w rachunku przepływów pieniężnych;

  - w pkt 3 skorygowano opis o informacje skąd wynikało korygowanie faktur oraz o zmianie księgowania kosztów produkcji nowych gier;

  - w pkt 4 został przedstawiony poprawny opis dotyczący możliwości realizacji prognoz finansowych;

  - w pkt 10 został przedstawiony poprawny opis dotyczący zatrudnienia w Spółce.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 27-03-2019 Upomnienie spółki Prime Bit Games S.A.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2019 roku uchwałą nr 239/2019 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. postanowił upomnieć Emitenta na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z opublikowaniem raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku w terminie wykraczającym poza termin, który wynika z Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Emitent zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO zobowiązany jest do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Termin na publikację raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku minął 14 lutego 2019 roku. Emitent opublikował raport okresowy za IV kwartał 2018 roku w dniu 21 marca 2019 roku. Emitent informował o naruszeniu obowiązków informacyjnych w raporcie EBI nr 7/2019 w dniu 19 marca br.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 • 21-03-2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

  Podstawa prawna:

  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

 • 19-03-2019 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2019 oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. („Emitent") informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji raportu za 2018 rok, zaistniała również konieczność publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku. Po uwzględnieniu powyższych zmian w 2019 roku raporty okresowe Emitenta będą przekazywane w następujących terminach:

  raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – 21 marca 2019 r.

  raport roczny za rok 2018 – 08 maja 2019 r.,

  raport okresowy za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,

  raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.,

  raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych związanych z faktem publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku w terminie niezgodnym z wytycznymi §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. W związku z faktem, iż raport roczny za 2018 rok nie zostanie opublikowany do 21 marca 2019 roku, nie zostanie spełniona zasada zawarta w z §6 ust. 10a, więc Emitent jest zobligowany do publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku. Termin publikacji niniejszego raportu kwartalnego minął 14 lutego 2019 roku. Jednocześnie raport bieżący dotyczący zmiany daty przekazania raportu okresowego został opublikowany po ostatecznym terminie publikacji niniejszego raportu kwartalnego, tj. po 14 lutym 2019 roku, a zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, powinien być opublikowany najpóźniej 2 dni przed datą ostatecznego terminu publikacji, czyli najpóźniej do 12 lutego br.

  Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 oraz ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 • 19-03-2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok, który zgodnie z treścią raportu EBI nr 2/2019 z dnia 29.01.2019 r. miał być opublikowany w dniu 21 marca 2019 roku. Niniejsza zmiana wynika z faktu, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi od biegłego rewidenta sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 nie będzie przekazane Emitentowi do dnia 21 marca br.

  Raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 8 maja 2019 roku.

  Podstawa prawna:

  § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 • 18-02-2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej

  PrimeBit Games S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bodziocha.

  Spółka przekazuje pozostałe informacje dotyczące Pana Bogusława Bodziocha, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

  a) Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 18.02.2019 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 sierpnia 2020 r.;

  b) Absolwent studiów inżynierskich wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą. Ukończył kurs IBD Business School dla kandydatów dla członków rad nadzorczych. Pan Bogusław Bodzioch posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, nabyte m.in. podczas wieloletniego pełnienia funkcji radzie nadzorczej dużych zakładów komunalnych. Pan Bogusław Bodzioch przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w obszarze ubezpieczeń i badania opinii publicznej;

  c) Nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;

  d) W okresie ostatnich trzech lat: jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Dębickie jako Zastępca Przewodniczącego, jest członkiem Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. również jako Zastępca Przewodniczącego oraz był członkiem Rady Nadzorczej Med-Galicja S.A.;

  e) W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

  f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;

  g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

  h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 18-02-2019 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

  Spółka PrimeBit Games S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 r. zawarła ze spółką Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o doradztwo w procesie emisji akcji serii D i wprowadzenia akcji serii D Emitenta do ASO na rynek NewConnect. Umowa obejmuje zatwierdzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu do ASO na rynku NewConnect akcji serii D Emitenta. Umowa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 18-02-2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.02.2019 roku.

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 18.02.2019 roku. NWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załącznik do raportu EBI 3/2019.

 • 29-01-2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, że w 2019 roku raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  1] raport roczny za rok 2018 – 21 marca 2019 r.,

  2] raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,

  3] raport za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.,

  4] raport za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 • 22-01-2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Apart Hotel 12, adres: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  5. Wybór komisji skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych osób do składu Rady Nadzorczej.

  10. Wolne wnioski.

  11. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Proponowana zmiana Statutu Spółki znajduje się w załącznikach.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 09-11-2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

 • 24-09-2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Prime Bit Games S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 24 września 2018 roku na podstawie par. 19 ust. 3 Statutu Emitenta postanowiła powołać w drodze kooptacji pana Mateusza Kozłowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A. z dniem 24 września 2018 roku, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Oświadczenie oraz informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące pana Mateusza Kozłowskiego są przedstawione w załączeniu.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Oświadczenie Mateusz Kozłowski

 • 05-09-2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.09.2018 r. wpłynęło w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A – Pan Marcin Kruszyna. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Powiadomienie Marcin Kruszyna

 • 23-08-2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Prime Bit Games S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu 22 sierpnia 2018 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Wita Więcha. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 22 sierpnia 2018 roku. Pan Wit Więch nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

  Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Witowi Więchowi za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym.

 • 10-08-2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

 • 19-06-2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:
  Raport za II kwartał 2018 roku - 10 sierpnia 2018 roku,
  Raport za III kwartał 2018 roku - 9 listopada 2018 roku.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 • 19-06-2018 Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

 • 19-06-2018 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Prime Bit Games S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dla rynku NewConnect. W związku z powyższym od dnia 18 czerwca 2018 r. Prime Bit Games S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

  Podstawa prawna:
  §10 Załącznika do uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego.

ESPI

 • 28-06-2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26.06.2024 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. _jeden podmiot_:

  1. Prime ASI S.A. - 2.500.000 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym Zgromadzeniu i 22,89% w ogólnej liczbie głosów;

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 • 30-05-2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów,

  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad.


  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ na 26.06.2024

 • 10-04-2024 Sprzedaż akcji Prime Bit Investments SA

  Prime Bit Games SA informuje o zbyciu na rzecz p. Michała Ręczkowicza 160 tys. akcji serii B Prime Bit Investments SA po cenie 3,00 zł za sztukę. Łączna wartość umowy wynosi 480 tys. zł. Pakiet zbytych akcji stanowi poniżej 2% udziału w kapitale zakładowym Prime Bit Investments SA. Akcje zostały nabyte w 2022 r. po cenie jednostkowej równej 2,50 zł. Spółka informowała o nabyciu akcji w raporcie bieżącym nr 8/2022.

  Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia wartości posiadanych aktywów przez Prime Bit Games SA.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 10-04-2024 Data premiery gry Clash II na platformy Steam i GOG

  Prime Bit Games S.A. informuje o ustaleniu daty premiery pełnej wersji gry Clash II na platformach Steam i GOG na dzień 15 lutego 2024 r. Jest to obecnie najważniejszy własny projekt "gamingowy", nad którym Spółka pracuje od 2021 r. Jest to też pierwsza wysokobudżetowa produkcja Spółki. Na przełomie III i IV kwartału 2022 r. gra została wydana w wersji wczesnego dostępu na platformach Steam, GOG i Prime Bit Store. Od czasu publikacji, gra była aktualizowana i poprawiana zgodnie z sugestiami graczy. Spółka liczy, iż sprzedaż Clash II będzie miała istotny wpływ na przychody i wyniki Spółki w 2024 r.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 10-04-2024 Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Pana Jacka Pasternaka, członka Rady Nadzorczej, dwa powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki. Kopia powiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 1. Powiadomienie 2. Powiadomienie

 • 10-04-2024 Zawiązanie rezerw na należności i koszty projektu

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na należności w kwocie 810 213,52 zł z tytułu umowy z Untitled Interactive na prace programistyczne przy tworzeniu prototypu gry Primal Carnage: The Apocalypse na komputery PC. Informację o zawarciu umowy Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2023. Rezerwa obejmuje całość płatności nieotrzymanych od Untitled Interactive, a należnych za dotychczas wykonane prace. Zarząd podejmuje niezbędne czynności w celu ściągnięcia należności, nie mniej uznał, że istnieje istotne ryzyko niewypłacalności Untitled Interactive. Prace przewidziane w umowie zostały wstrzymane.

  Kwota rezerwy na należności będzie miała istotny wpływ na wyniki 4 kwartału 2023 r. oraz całego roku, gdyż stanowi 52% przychodów ze sprzedaży Spółki za 3 kwartały 2023 r.

  Jednocześnie Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w związku z brakiem wpływów pieniężnych z tytułu umowy z Untitled Interactive oraz wstrzymaniem prac wszedł w konflikt z podwykonawcą, którego oczekiwania co do kwot do zapłaty za wykonane prace, w ocenie Zarządu, przekraczają uzasadniony ich zakres. W związku z tym, Zarząd Prime Bit Games S.A. podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne koszty podwykonawcy, nieujęte dotychczas w rachunku zysków i strat na kwotę 626 872,02 zł.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 10-04-2024 Szacunki przychodów i wyniku finansowego w II kwartale 2023 r.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje o szacunkowych danych finansowych Spółki za II kwartał 2023 r. Zarząd szacuje przychody ze sprzedaży w II kwartale 2023 r na poziomie ok. 1.100 tys. zł oraz wynik brutto na poziomie co najmniej 500 tys. zł. W I kwartale Spółka uzyskała 282 tys. zł przychodów oraz wykazała stratę brutto w wysokości 231 tys. zł.

  Zarząd szacuje więc, iż po 2 kwartałach 2023 r. Spółka osiągnie 1.382 tys. zł przychodów oraz wynik brutto na poziomie co najmniej 269 tys. zł. W całym 2022 r. było to odpowiednio: 1.529 tys. zł przychodów oraz 74 tys. zł zysku brutto.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 10-04-2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 30.06.2023 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. _jeden podmiot_:

  1. Prime Bit Investments S.A. - 4.000.000 głosów, co stanowiło 96,69% głosów na tym Zgromadzeniu i 36,62% w ogólnej liczbie głosów;

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 • 10-04-2024 Umowa z firmą Application Partner Sp. z o.o. sp. kom. o wartości 2 mln zł.

  Prime Bit Games S.A. informuje o podpisaniu umowy o współpracy z Application Partner Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa dotyczy realizacji zleceń na interaktywne reklamy w formie mini gier, które będą wyświetlane na tabletach w taksówkach międzynarodowych korporacji. W pierwszym etapie Prime Bit Games przygotuje prototypy mini gier, których zadaniem będzie promocja produktów, będących przedmiotem reklam. Za ten etap Prime Bit Games otrzyma wynagrodzenie o wartości 200 tys. zł. Realizacja pierwszego etapu ma nastąpić do połowy listopada 2023 r. W drugim etapie obie strony umowy będą pozyskiwać reklamodawców. W oparciu o ich zlecenia w trzecim etapie Prime Bit Games dostosuje stworzone wcześniej prototypy gier i aplikacje do oczekiwań klientów. Docelowa wartość umowy ma wynieść co najmniej 2 mln zł.
  Wartość umowy jest istotna wobec kapitałów własnych i wyników finansowych Spółki.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 10-04-2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej _"Spółka"_ z siedzibą w Rzeszowie _35-213_, przy ul. Szlacheckiej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 30.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9.00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

 • 28-04-2023 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Michała Ręczkowicza [dalej "Akcjonariusz"] w imieniu swoim oraz Prime Bit Investments S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

  Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 13.03.2023 r. nabył poprzez Prime Bit Investments S.A. _wobec której jest podmiotem dominującym_ 244.510 akcji zwykłych na okaziciela Prime Bit Games S.A w transakcji pakietowej oraz poprzez Giełdę na rynku NewConnect.

  Przed nabyciem posiadał pośrednio i bezpośrednio 4.755.490 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 43,54% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 5.000.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,78% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Podmiotem zależnym od Akcjonariusza jest Prime Bit Investments S.A., która przed nabyciem posiadała bezpośrednio 4.755.490 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 43,54% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki a aktualnie posiada 5.000.000 akcji Spółki, co stanowi 45,78% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego ani przez Prime Bit Investments S.A. zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 28-04-2023 Podpisanie listu intencyjnego z firmą BTC Studios S.A.

  PrimeBit Games S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, że dn. 10.03.2023 podpisany został list intencyjny ze spółką BTC Studios S.A. Podpisany list zakłada, że Strony zobowiązują się do podpisania umowy właściwej do 10 tygodni od dnia podpisania listu intencyjnego. Umowa właściwie zawarta będzie na okres minimum 5 miesięcy i będzie obejmować dostarczenie dla BTC Studios S.A. zasobów programistycznych do engine'u gry "Clash II" oraz godzin konsultacji w celu opracowania prototypu gry "Chrobry. Historia sprzed 1000 lat".

  Strony zakładają dalszą współpracę przy projektach gier wideo. Spółka niezwłocznie poinformuje o podpisaniu umowy właściwej.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2023 Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Prime Bit Games S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Pana Jacka Pasternaka, członka Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki. Kopia powiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 28-04-2023 Umowa z firmą Untitled Interactive na grę Primal Carnage: The Apocalypse

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 Prime Bit Games S.A. informuje o podpisaniu umowy z Untitled Interactive z siedzibą w San Francisco w USA, na prace programistyczne przy tworzeniu prototypu gry Primal Carnage: The Apocalypse na komputery PC. Prototyp powstanie w oparciu o silnik do gier "Unreal Engine 5", technologii do tej pory nie stosowanej w produkcjach Spółki. Zgodnie z umową, prace mają potrwać do 30 lipca 2023 r. Wartość umowy wynosi 399 tys. USD.
  Poprzednio Spółka informowała, iż jej wkład własny w tworzenie prototypu wyniesie 50%. W trakcie negocjacji zapis ten uległ zmianie i obecnie Spółka nie angażuje swojego kapitału w projekt.
  W opinii Zarządu pierwszy projekt we współpracy z producentami z USA, może otworzyć drogę do kolejnych kontraktów na amerykańskim rynku. Wartość umowy jest istotna wobec kapitałów własnych i wyników finansowych Spółki.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2023 Określenie daty pierwszego dnia notowań dla akcji serii E

  Prime Bit Games S.A. informuje, iż na wniosek Spółki Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect dla 4.395.490 akcji serii E na dzień 23 stycznia 2023 r., pod warunkiem dokonania w tym dniu asymilacji tych akcji z akcjami już notowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

  Zarząd Spółki uznał informację za istotną, z uwagi na zwiększenie liczby akcji wprowadzonych do obrotu, z obecnych 6.527.333 akcji do 10.922.823 akcji, tj. o 67,3% więcej oraz z uwagi na cenę emisyjną akcji serii E, która wyniosła 0,10 zł, co oznacza istotne dyskonto w stosunku do obecnych notowań.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2023 Szacunki przychodów i wyniku finansowego w III kwartale 2022 r.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż przychody ze sprzedaży w III kwartale 2022 r. osiągnęły poziom ok 20 tys. zł, co jest istotnie mniej niż w I i II kwartale br. Spółka po 2 kwartałach br. miała 1,16 mln zł przychodów. Przyczyną tego jest przeniesienie finalnych rozliczeń projektów zewnętrznych na IV kwartał. W związku z niskim poziomem przychodów wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto w III kwartale 2022 r będą ujemne. Niemniej jednak skumulowany wynik netto po 3 kwartałach br. pozostanie dodatni.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 03-10-2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29.09.2022 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 29 września 2022 r.:

  1. Prime Bit Investments S.A. - 3.000.000 głosów, co stanowiło 63,80% głosów na tym Zgromadzeniu i 27,47% w ogólnej liczbie głosów;
  2. Dariusz Majewski - 1.234.341 głosów, co stanowiło 26,25% głosów na tym Zgromadzeniu i 11,30% w ogólnej liczbie głosów;
  3. Małgorzata Ręczkowicz - 280.000 głosów, co stanowiło 5,95% głosów na tym Zgromadzeniu i 2,56% w ogólnej liczbie głosów.

  Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 • 03-10-2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 29 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Podstawa prawna Inne uregulowania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.09.2022 Projekty uchwał ZWZ 29.09.2022 Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ 29.09.2022 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ 29.09.2022 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ 29.09.2022 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 29.09.2022

 • 03-10-2022 Zawarcie umowy z Sony na wydanie gry Clash 2

  Spółka informuje o zawarciu umowy z Sony na wydanie gry na PlayStation w przedmiocie publikacji gry Clash 2. Premiera tej wersji gry planowana jest na 2023 r. Dotychczas Spółka informowała o produkcji wersji Clash 2 na komputery PC w wersji EA na platformy GOG, Steam i Primebitstore, a także na Xbox i Nintendo Switch. Będzie to pierwszy tytuł wydany przez Spółkę na tej platformie, co otwiera nowe możliwości wydawnicze. W ocenie Zarządu jest to istotna umowa ze względu na przyszłe przychody z tej platformy.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 03-10-2022 Podpisanie listu intencyjnego z firmą Untitled Interactive na grę Primal Carnage 2

  Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ informuje o podpisaniu listu intencyjnego z Untitled Interactive z siedzibą w San Francisco w USA, którego głównym założeniem jest wyrażenie woli współpracy przy stworzeniu prototypu gry Primal Carnage 2 na komputery PC oraz konsole PS5. Budżet prototypowej wersji gry określono na poziomie 300 tys. USD, do którego każda ze stron ma wnieść 50% wkład. W kolejnym etapie strony umowy zamierzają rozwinąć produkt do wersji końcowej, której budżet jest szacowany na 1,5 mln USD. Spółka przewiduje start projektu na październik 2022 r., a czas jego realizacji na 18-24 miesięcy. Założeniem Spółki jest aktywne uczestniczenie w procesie produkcyjnym. Spółka pracuje obecnie nad sfinalizowaniem przedsięwzięcia. Zdaniem Zarządu projekt może otworzyć drogę do współpracy z innymi producentami z USA. W przypadku podpisania umowy właściwej wartość projektu będzie stanowić istotną wartość w stosunku do kapitałów i wyników finansowych Spółki.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 03-10-2022 Zakup pakietu akcji serii B Prime Bit Investments SA

  Prime Bit Games SA _"Spółka"_ informuje o zawarciu umowy zakupu pakietu 160 tys. sztuk akcji serii B nowej emisji Prime Bit Investments SA _"PBI"_ o wartości emisyjnej 2,50 zł za sztukę. Pakiet ten stanowić będzie poniżej 2% w kapitale zakładowym PBI. Spółka PBI, która jest podmiotem dominującym wobec Spółki, zamierza stać się spółką publiczną i zamierza wprowadzić swoje akcje na rynek NewConnect w 2023 r. Nabycie akcji PBI ma na celu wykorzystanie nadwyżki finansowej w celu wsparcia tej spółki w realizacji celów biznesowych i osiągnięciu z tego tytułu atrakcyjnej stopy zwrotu. Inwestycja ta pozwoli Spółce na uczestniczenie w rozwoju firm z segmentu IT i gier we wczesnych fazach rozwoju i nawiązywanie ścisłej współpracy na poziomie technologicznym przy realizacji projektów organizowanych przez PBI.

  Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia posiadanych kapitałów własnych przez Spółkę.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 03-10-2022 Daty premiery gry Clash 2

  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2022 Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje o ustaleniu terminu premiery gry Clash 2 na komputery PC, w wersji EA (wczesny dostęp) na platformie Primebitstore.com na 30 września 2022 r. W przypadku wersji EA na platformy GOG i Steam premiera nastąpi 28 października 2022 r. Premiera Clash 2 na Xbox zostanie wyznaczona na początku 2023 r. Zarząd szacuje, że sprzedaż 30 tys. kopii zapewni Spółce pełen zwrot z produkcji.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 03-10-2022 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Prime Bit Investments S.A. z siedzibą w Rzeszowie [dalej "Akcjonariusz"].
  Akcjonariusz poinformował, iż 08.08.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu akcji serii E w KRS Spółki, w związku z którą zwiększył stan posiadanych akcji o 2.155. 490 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
  Przed zarejestrowaniem Akcjonariusz posiadał 2.600.000 akcji i głosów, co stanowiło 39,83% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 4.755.490 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 43,54% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.
  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 03-10-2022 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Dariusza Majewskiego [dalej "Akcjonariusz"].
  Akcjonariusz poinformował, iż 25.07.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu akcji serii E w KRS Spółki, w związku z którą zwiększył stan posiadanych akcji o 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
  Przed zarejestrowaniem Akcjonariusz posiadał 1.008.504 akcji i głosów, co stanowiło 15,45% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 1.108.504 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,15% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.
  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 28-04-2022 Podpisanie umowy wydawniczej z Impact Games

  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z 11 maja 2021 r. dotyczącego umowy na stworzenia gry mobilnej o wartości 1 mln zł, z terminem wykonania do 10 maja 2022 r., Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o zawarciu z zamawiającym - Impact Games S.A. z siedzibą w Warszawie - umowy wydawniczej, która jest kontynuacją współpracy. Zakres umowy obejmuje wydanie gry mobilnej "Hooligans" _gra z gatunku Play To Earn_ na platformy: Google Play, Apple Store, Primebitstore oraz web za dodatkowe wynagrodzenie, rozliczane kwartalnie, zależne od zysków ze sprzedaży. Umowa obejmuje również analizę wyników sprzedaży, doradztwo w zakresie ew. zmian funkcjonalnych w grze oraz dodatkowe prace wykonawcze, rozliczane wg stawek godzinowych. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  Spółka informuje również o planowanej publikacji gry w wersji BETA dla ograniczonej liczby odbiorców. Gra zostanie poddana testom w maju 2022 roku.

  Łączna wartość obu umów jest istotna z punktu widzenia wyników osiąganych finansowych oraz kapitałów Spółki.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2022 Szacunki przychodów i wyniku finansowego w I kwartale 2022 r.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż szacuje osiągnięcie w I kwartale 2022 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 700 tys. zł oraz uzyskanie wyniku na działalności operacyjnej o wartości ok. 360 tys. zł. Szacowane dane finansowe wykazują więc istotną zmianę w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w 2021 r., w którym wykazała przychody ze sprzedaży na poziomie 310 tys. zł oraz stratę na działalności operacyjnej na poziomie 406 tys. zł za okres 12 miesięcy.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2022 Zmiana daty premiery gry Clash 2

  W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2/2021 oraz 19/2021 Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o przesunięciu szacunkowego terminu premiery gry Clash 2 na komputery PC na wrzesień 2022 r. Na decyzję Zarządu Spółki wpłynęły następujące okoliczności:

  1. Zarząd uznał, iż z uwagi na specyfikę obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej związanej z konfliktem na Ukrainie, czas debiutu produktów z branży gier komputerowych w naszym regionie jest niesprzyjający, stąd Spółka rezygnuje z premiery gry Clash II w kwietniu 2022 r.
  2. Spółka liczy na istotny popyt graczy mieszkających we wschodniej części Europy, a w obecnej sytuacji raczej trudno się spodziewać aktywności zakupowych ze strony tych graczy.
  3. Kolejnym dobrym okienkiem czasowym na wydania dla tego typu produktów jest wrzesień 2022 r., stąd Spółka wstępnie określa ten termin jako debiut na rynku gry Clash II.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2022 Objęcie akcji serii E

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2021 oraz 22/2021 Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje o zawarciu umów objęcia wszystkich oferowanych 4.395.490 akcji serii E. Łączna wartość emisyjna tych akcji wynosi 439.549 zł i jest to kwota, która istotnie poprawi strukturę pasywów Spółki. Umowy podpisano z 25 osobami i podmiotami. Wszystkie akcji serii E zostały objęte za gotówkę i są w całości opłacone.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2022 Podpisanie umowy z DA Games OÜ na wykonanie gry z użyciem technologii NFT

  Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z DA Games OÜ z siedzibą w Estonii na wyprodukowanie z użyciem technologii NFT gry karcianej o roboczej nazwie The Legends of Elysium. Wynagrodzenie Spółki z tytułu umowy wynosi 900 tys. zł i będzie płatne w 4 ratach. Spółka zobowiązała się do wyprodukowania gry do końca 2022 r. Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia osiąganych przychodów przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 10-12-2021 Akceptacja wyłączenia prawa poboru oraz ceny emisyjnej akcji serii E przez Radę Nadzorczą

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie zatwierdzenia pozbawienia przez Zarząd w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E na poziomie 0,10 zł [dziesięć groszy].

  Podjęcie ww. uchwały otwiera drogę do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii E, która jest istotna dla poprawy niekorzystnej struktury kapitałowej Spółki.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 08-12-2021 Podpisanie umowy na tworzenie oprogramowania wirtualnej rzeczywistości

  Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z Augmented Neural Systems sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na tworzenie oprogramowania wirtualnej rzeczywistości do zautomatyzowanej psychoterapii _Automated VR Psychotherapy_. W ramach umowy powstanie oprogramowanie VR, które zintegruje współczesne technologie z wiedzą medyczną i psychologiczną.

  Cele projektu jest obniżanie poziomu stresu _kortyzolu_ i zwiększeniu poziomu relaksu _dopaminy/endorfiny_. Projekt adresowany jest między innymi do osób leczących się onkologicznie. Trening w wirtualnej rzeczywistości stworzonej w ramach umowy nauczy użytkowników nowych umiejętności i sposobów myślenia oraz poprawia jakość życia pacjenta.

  Wartość prac Spółki w ramach umowy przekroczy wartość jej kapitałów własnych, co czyni ją istotną z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 08-12-2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 439.549 zł w drodze emisji 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

  Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł [dziesięć groszy] za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2021 r. Emisja serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana do osób wskazanych przez Zarząd.

  Zarząd zamierza zaoferować akcje pracownikom i współpracownikom Spółki oraz podmiotom współpracującym. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne.

  Cena emisyjna akcji serii E oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej.

  Podjęcie ww. działań jest istotne z punktu widzenia poprawy struktury kapitałowej Spółki. Poza tym Spółka ma nadzieję, iż zaoferowanie akcji pracownikom oraz podmiotom współpracującym wpłynie pozytywnie na konsolidację zespołu wokół realizowanych projektów.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 08-12-2021 Zmiana daty premiery gry Clash 2

  W związku z raportem bieżącym ESPI nr 2/2021 Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o przesunięciu szacunkowego terminu premiery gry Clash 2 na komputery PC na 7 kwietnia 2022 r. Po tym terminie Spółka ogłosi terminy premiery gry na Xbox One oraz Nintendo Switch.

  Decyzja Zarządu wynika z konsultacji z zespołem produkującym grę Clash II. Celem Zarządu i zespołu jest wydanie dopracowanego produktu, co wymaga dodatkowego nadkładu czasu i pracy.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 13-10-2021 Aktualizacja prognozy przychodów i wyniku finansowego w III kwartale 2021 r.

  W związku z przesunięciem się terminu realizacji projektów na IV kwartał 2021 r. Zarząd Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] aktualizuje prognozę finansową na III kwartał 2021 r., opublikowaną w dniu 17.09.2021 r. _RB ESPI nr 17/2021_. Zarząd spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w III kwartale 2021 r. wyniosą ok. 3 tys. zł _trzy tysiące złotych_. Spółka planuje wykazać pozostałe przychody operacyjne na poziomie ok. 216 tys. zł [subwencja PFR], natomiast wynik netto za III kwartał 2021 r. będzie kształtował się na poziomie ujemnym ok 4 tys. zł.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 13-10-2021 Prognoza przychodów i wyniku finansowego w III kwartale 2021 r.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż prognozuje osiągnięcie w III kwartale 2021 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 310 tys. zł, co jest kwotą istotnie wyższą od przychodów wykazywanych w pierwszych 2 kwartałach 2021 r. Dodatkowo w III kwartale 2021 r. Spółka planuje wykazać pozostałe przychody operacyjne na poziomie ok. 216 tys. zł _subwencja PFR. W związku z tym istotnej poprawie ulegnie wynik netto Spółki za III kwartał 2021 r., w porównaniu do poprzednich kwartałów br. Spółka prognozuje wynik netto za III kwartał 2021 r. na poziomie ok. 200 tys. zł.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 20-07-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Prime Bit Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie [dalej "Akcjonariusz"].

  Akcjonariusz poinformował, iż w dniach 01.07 – 09.07.2021 r. sprzedał 150 095 akcji zwykłych na okaziciela Spółki na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW w Warszawie. Przed zbyciem posiadał 2.750.095 akcji i głosów, co stanowiło 42,13 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada 2.600.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 39,83% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 07-07-2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28.06.2021 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r. [1 podmiot]: 1. PrimeBit Investments Sp. z o.o. - 2.750.095 głosów, co stanowiło 94,90% głosów na tym Zgromadzeniu i 42,13% w ogólnej liczbie głosów.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 • 01-06-2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2021

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2021 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ 28.06.2021 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • 12-05-2021 Podpisanie umowy na stworzenie gry mobilnej

  Prime Bit Games S.A. informuje o podpisaniu w dniu 10.05.2021 umowy na stworzenie gry mobilnej. Wartość umowy wynosi 1 mln zł netto, a termin jej wykonania określona na 10.05.2022 r. Zamawiającym grę jest Impact Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia wyników osiąganych finansowych oraz kapitałów Spółki.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 22-04-2021 Podpisanie umowy licencyjnej w przedmiocie wydania gier na bazie książek "Krew Kamienia" oraz "Serce Lodu"

  Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy licencyjnej z p. Arkady Saulskim, dzięki której Spółka będzie mogła produkować i wydawać nowe gry na podstawie książek "Krew Kamienia" oraz "Serce Lodu". Wcześniej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 3/2021o podpisanym liście intencyjnym w przedmiocie umowy. Obie książki oparte są o uniwersum ziem Karkhan, nawiązujące do gry Clash oraz Clash 2, która powstaje w studiu Spółki. Spółka będzie posiadała 95% praw do pożytków z gier, które powstaną na bazie tych powieści.

  Planowana na podstawie umowy gra będzie z gatunku RPG, a jej produkcja ma rozpocząć się po premierze gry Clash 2. Spółka zakłada budżet produkcji na kwotę ok. 5 mln zł, która ma pochodzić od inwestorów, w tym głównego akcjonariusza - PrimeBit Investments sp. z o.o. oraz ze środków własnych. Część prac wykonywanych w grze Clash 2 zostanie użyta do nowej produkcji, co zmniejszy koszty i przyśpieszy powstanie gry. Planowany czas produkcji to 2 lata. Gra ma zostać wydana na: xbox, Steam, Primebitstore.com, playstation, Nintendo Switch. Spółka nie wyklucza wydania gry przez wydawcę zewnętrznego w formie fizycznej.

  Podpisana umowa licencyjna rozpoczyna więc projekt, który jest bardzo istotny dla Spółki, również z punktu widzenia planowanego budżetu.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 29-03-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Leszka Szwedo [dalej "Akcjonariusz"].

  Akcjonariusz poinformował, iż 24.03.2021 r. sprzedał 294.296 akcji zwykłych na okaziciela Spółki na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW w Warszawie. Transakcja została rozliczna 26.03.2021 r. Przed zbyciem posiadał 412.801 akcji i głosów, co stanowiło 6,3% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 118.505 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,8% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 29-03-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Sławomira Lutek [dalej "Akcjonariusz"].

  Akcjonariusz poinformował, iż 17.03.2021 r. zbył 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcji poza zorganizowanym rynkiem obrotu. Przed zbyciem posiadał 600.000 akcji i głosów, co stanowiło 9,19% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem po zbyciu posiadał 300.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,60% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 04-03-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Leszka Szwedo [dalej "Akcjonariusz"].

  Akcjonariusz poinformował, iż 26.02.2021 r. nabył 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcji cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect. Przed nabyciem posiadał pośrednio i bezpośrednio 101.828 akcji i głosów, co stanowiło 1,56% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 601.828 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,22% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 02-03-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Sławomira Lutek [dalej "Akcjonariusz"].

  Akcjonariusz poinformował, iż 26.02.2021 r. nabył 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcji pakietowej na rynku NewConnect. Przez nabyciem nie posiadał akcji i głosów w Spółce. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 600.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,19% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 01-03-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Michała Ręczkowicza [dalej "Akcjonariusz"].

  Akcjonariusz poinformował, iż 26.02.2021 r. [data zawarcia umowy] poprzez Prime Bit Studio Sp. z o.o. [wobec której jest podmiotem dominującym] zbył 1.150.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcjach pakietowych oraz w notowaniach giełdowych na rynku NewConnect. W wyniku tego zbycia oraz transakcji bezpośrednich przekroczył progi wskazane w art. 69 ustawy. Przez zbyciem pośrednio i bezpośrednio posiadał 3.873.857 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 59,35% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio 2.713.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,56% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiotem zależnym od akcjonariusza jest Prime Bit Studio Sp. z o.o., która aktualnie posiada 2.713.000 akcji Emitenta, co stanowi 41,56% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 01-03-2021 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

  Prime Bit Games S.A. informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Primie Bit Studio Sp. z o.o.

  Akcjonariusz poinformował, iż 26.02.2021 r. [data zawarcia umowy] zbył 1.150.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcjach pakietowych oraz w notowaniach giełdowych na rynku NewConnect. Przez zbyciem posiadał 3.863.200 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 59,18% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada 2.713.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,56% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

  Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 17-02-2021 Wprowadzenie płatności kryptowalutami na platformie primebitstore.com

  Prime Bit Games S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym uruchomiła możliwość płacenia za gry na platformie primebitstore.com najbardziej popularnymi kryptowalutami. Wprowadzenie możliwości zakupu gier poprzez kryptowaluty może mieć istotny wpływ na przychody Spółki, gdyż na rynku gier jest to nowość. Tym działaniem Spółka chciała wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy oraz trendom związanym z kryptowalutami. Jest to też istotny i długo oczekiwany punkt na liście zadań Spółki. Spółka zapowiadała uruchomienie tego typu płatności jeszcze w 2019 r., o czym informowała między innymi w raporcie bieżącym nr 4/2019.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 11-02-2021 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wydania gier na bazie książek p. Arkady Saulski

  Prime Bit Games S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym listu intencyjnego z p. Arkady Saulskim, autorem książek "Krew Kamienia" oraz "Serce Lodu" w sprawie współpracy przy produkcji nowych gier, realizowanych na ich podstawie. Książki te powstały z inspiracji gry Clash, której druga odsłona jest obecnie produkowana przez Spółkę _informacja w raportach bieżących nr 1/2020 i 2/2021_. Dzięki temu produkcja oparta byłaby w tym samym świecie fantasy. Podpisanie właściwej umowy spodziewane jest w ciągu 2 miesięcy. W tym okresie Spółka zamierza również rozpocząć rozmowy z inwestorami, którzy pomogliby sfinansować produkcje tych gier. Planowane gry będą z gatunku RPG, a ich produkcja ma rozpocząć się końcem 2021 roku.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 29-01-2021 Nowy harmonogram dla premiery gry Clash 2

  Zarząd Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje o przesunięciu szacunkowego terminu premiery gry Clash 2 na xbox one, STEAM, Nintendo Switch na IV kwartał 2021 r, zamiast wskazanego w planie wydawniczym _RB 18/2020_ terminu - przełom I/II Kwartał 2021 r. Spółka potrzebuje ten dodatkowy czas na dopracowanie i przetestowanie gry. Zarząd Spółki szacuje, iż w lutym 2021 r. uruchomi "wishlist" na STEAM z możliwością zakupu gry Pre Order. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. opublikuje trailer do gry oraz 7 dni po publikacji traileru wyznaczy datę premiery na PC. Po premierze gry na PC Spółka ogłosi datę premiery na xbox oraz na Nintendo Switch.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 29-01-2021 Niespełnienie się warunku z umowy z Softes S.A.

  Prime Bit Games S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż nie spełnił się warunek wejścia umowy w życie z Softes S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Warunkiem wejścia umowy było zawarcie pomiędzy Softes S.A. a ARP S.A. umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji, co ostatecznie nie nastąpiło. Spółka informowała o tej umowie w raporcie bieżącym nr 7/2020.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 18-12-2020 Podpisanie umowy z ACRAM Digital w ramach platformy primebitstore

  Prime Bit Games S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy z ACRAM Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na dystrybucję gier Rails to Riches, Charterstone oraz 8 Minute Empire na autorskiej platformie Spółki - primebitstore.com. Są to pierwsze gry publikowane na tej platformie, a nie wyprodukowane przez Spółkę. Obecnie na platformie primebitstore.com znajdują się już wszystkie gry własnej produkcji. Spółka liczy, że uruchomiona niedawno platforma gier będzie miała istotny wpływ na jej wyniki w 2021 roku, a podpisana umowa zachęci innych producentów gier do podpisywania podobnych umów dystrybucyjnych. Dla firmy ACRAM Digital Spółka planuje również stały porting gier na konsole Nintendo Switch i xbox one.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 04-12-2020 Podpisanie umowy z Spinka Film Studio odnośnie aplikacji dla Fanów serialu Blok Ekipa.

  Prime Bit Games S.A. dalej: Spółka informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy ze Spinka Film Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wyprodukowanie i dystrybucję nowej aplikacji mobilnej o nazwie Blok Ekipa VIP. W ramach umowy Spółka ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 150 tys. zł, jednak nie wyższego niż 50% przychodów osiąganych ze sprzedaży i dystrybucji aplikacji. Powyżej tej kwoty Spółka będzie miała 30% udziału w przychodach z aplikacji, co ma być przeznaczone na jej przyszły rozwój. Aplikacja powinna być zrealizowana do połowy 2021 r.

  Umowa ta będzie miała wpływ na przychody spółki w 2021 roku.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 22-10-2020 Plan wydawniczy Spółki w IV kwartale 2020 oraz I kwartale 2021 r.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ przesyła do wiadomości publicznej plan wydawniczy dotyczący gier, których premiery mają się odbyć w IV kwartale 2020 r. oraz I kwartale 2021 r. Jest to lista kluczowych pozycji dla Spółki, istotna z punktu widzenia kształtowania się wyników finansowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy oraz jej rozwoju w kolejnych latach.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Plan Wydawniczy

 • 13-10-2020 Wniosek o wyznaczenie daty pierwszego notowania dla akcji serii A1 i D PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect dla 4.000.000 akcji serii A1 oraz 100.600 akcji serii D na dzień 20 października 2020 r. Będzie to istotne zwiększenie liczby akcji wprowadzonych do obrotu, z obecnych 2.426.733 akcji do 6.527.333 akcji.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 16-09-2020 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowej oferty produktowej

  Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ informuje o podpisaniu listu intencyjnego z UP Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierewie oraz z OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie współpracy w zakresie wytworzenia wspólnej oferty produktowej dedykowanej do siłowni, opartej o urządzenia do siłowni w połączeniu z innowacyjnymi grami VR oraz systemem CRM. Strony wypracują wspólny model biznesowy, który będzie zawarty w umowie finalnej. Strony deklarują, że umowa o współpracy zostanie podpisana w ciągu 90 dni od dnia podpisania listu intencyjnego.

  UP Sp. z o.o. to sieć klubów e-fitness, natomiast OLYMP S.A. jest producentem i dystrybutorem sprzętu do siłowni. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest kompleksowe wyposażenie siłowni w sprzęt, gry i oprogramowanie. Podpisanie listu intencyjnego jest istotne z punktu widzenia przyszłego rozwoju Spółki, gdyż otwiera drogę do uzyskania potencjalnie istotnego źródła przychodów.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 13-08-2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12.08.2020 r.

  Prime Bit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r.:

  1. PrimeBit Investments Sp. z o.o. _dawniej: Prime Bit Studio Sp. z o.o._ - 4.013.200 głosów, co stanowiło 78,16% głosów na tym Zgromadzeniu i 61,48% w ogólnej liczbie głosów.

  2. Dariusz Majewski. - 950.000 głosów, co stanowiło 18,50% głosów na tym Zgromadzeniu i 14,55% w ogólnej liczbie głosów.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 • 29-06-2020 Otrzymanie subwencji finansowej z PFR PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. dalej: Spółka informuje o otrzymaniu subwencji finansowej w kwocie 288 tys. zł, dokonanej na podstawie pozytywnej decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Subwencja została przyznana w ramach Programu Rządowego – Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm. Zgodnie z warunkami programu kwota subwencji musi zostać zwrócona przez Spółkę po okresie 12 miesięcy w skali od 25% do 100 % wartości subwencji, w zależności do spełnienia przez Spółkę warunków programu. Wartość subwencji jest istotna z punktu widzenia wartości wpływów uzyskiwanych przez Spółkę w 2020 r. oraz jej kapitałów własnych.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 22-06-2020 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie dalej '‘Spółka", informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. otrzymała od Pana Jacka Pasternaka, członka Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 16-06-2020 Umowy na współfinansowanie dwóch gier PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. dalej: Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (10.06.2020) dwóch umów z p. Dariuszem Majewskim dalej: Inwestor, znaczącym akcjonariuszem Spółki, na współfinansowanie wyprodukowania i dystrybucji dwóch gier o roboczych nazwach "GoBirde" oraz "Robin". Obie gry są dedykowane na Nintendo Switch, xbox one i STEAM, w ramach segmentu gier płatnych. W zamian za wkład pieniężny w kwotach 100 tys. zł oraz 80 tys. zł Inwestor nabywa prawa do 40% udziału w dochodach ze sprzedaży gier objętych umową. Dochód z gier będzie uwzględniał prowizje pobierane przez sklepy internetowe i innych dystrybutorów i zostanie o te prowizje obniżony. Nie mniej jednak Inwestor ma pierwszeństwo w dochodach z gier do momentu zwrotu jego wstępnego wkładu finansowego. Inwestorowi przysługuje także prawo pierwokupu praw autorskich z ww. gier, w przypadku wystawienia na sprzedaż gier przez Spółkę. Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia wartości wpływów uzyskiwanych przez Spółkę w 2020 r.

  Jednocześnie Spółka informuje, że jednym z elementów strategii Zarządu jest stałe poszukiwanie inwestorów do nowych produkcji gier. Także Pan Dariusz Majewski, jako nowy strategiczny inwestor Spółki, zadeklarował aktywne wspieranie jej w kwestiach związanych z nowymi produkcjami gier, zarówno finansowo jak i koncepcyjnie. Spółka ma nadzieję, że współpraca przyniesie wymierne korzyści dla każdej ze stron oraz przyśpieszy jej rozwój.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 08-06-2020 Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progu 15% głosów na WZ PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. dalej "Spółka" informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 15% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Pana Dariusza Majewskiego dalej "Akcjonariusz".

  Akcjonariusz poinformował, iż 5 czerwca 2020 r. nabył 1.000.000 akcji Spółki w transakcji poza sesją giełdową. Wg oświadczenia, przed tym Akcjonariusz posiadał 8.504 akcje, co stanowiło 0,13% akcji Spółki oraz liczby głosów na WZ. Po transakcji Akcjonariusz posiada 1.008.504 akcji Spółki i głosów na WZ, co stanowi 15,45% akcji Spółki oraz głosów na WZ. Akcjonariusz oświadczył, że nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 08-06-2020 Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progów głosów na WZ PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. dalej "Spółka" informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu w dół progów 15%, 10% i 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Arts Alliance S.A. dalej "Akcjonariusz".

  Akcjonariusz poinformował, iż 5 czerwca 2020 r. zbył 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcji pakietowej na rynku NewConnect. Wg oświadczenia, przed tym Akcjonariusz posiadał 1.000.000 akcji, co stanowiło 15,32% akcji Spółki oraz liczby głosów na WZA. Po transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki. W okresie 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Akcjonariusz oświadczył, że nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki oraz nie posiada instrumentów finansowych wskazanych w art. 69b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a także głosów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy.

  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 • 06-05-2020 Wygranie przetargu o wartości 292 tys. zł

  Prime Bit Games S.A. dalej "Spółka", informuje o wygraniu przetargu na wdrożenie innowacyjnej usługi służącej poprawie kondycji fizycznej rozszerzonej o technologie VR/AR w przedsiębiorstwie VR Fitness Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Wartość przedmiotu zamówienia została wyceniona przez Spółkę na poziomie 292 tys. zł. Informacja o wygranym przetargu jest istotna dla Spółki ze względu jego wartość.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 28-04-2020 Umowa warunkowa z Softes S.A. na udzielenie subskrypcji oprogramowania - transfer technologii PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy warunkowej na udzielenie subskrypcji oprogramowania _transfer technologii_ spółce Softes S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest silnik gry i edytor poziomów w technologii wirtualnej rzeczywistości na Oculus. Umowa została zawarta na okres 3 lat od daty rozpoczęcia kontraktu subskrypcyjnego. Wartość umowy wynosi 760 tys. zł netto. Warunkiem wejścia umowy w życie jest zawarcie pomiędzy Softes S.A. a ARP S.A. umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji. Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia przychodów i zysków generowanych przez Spółkę.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 27-04-2020 Informacja wstępna o przychodach i wyniku finansowym w I kwartale 2020 r. PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. _dalej "Spółka"_ informuje o osiągnięciu w I kwartale 2020 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 50 tys. zł, co jest kwotą istotnie niższą od przychodów wykazywanych w każdym z 4 kwartałów 2019 r. W związku z niskim poziomem przychodów Spółka spodziewa się również wykazania istotnej straty netto w I kwartale 2020 r. Niski poziom przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim ze zmniejszonej liczby zamówień w tym okresie, Dodatkowo sytuację pogorszyła epidemia koronawirusa COVID – 19, który spowodowała, iż kontrahenci Spółki wycofują się z dalszych inwestycji w projekty. Jednocześnie Spółka informuje, iż zeszłoroczne kontrakty pozwalają na realizację zamierzonych prac związanych z wytworzeniem nowych gier. Spółka aktywnie korzysta ze wsparcia tarczy antykryzysowej. Spółka zgodnie z obraną strategią na rok 2020 będzie skupiać się głównie na produkcjach własnych, co wiąże się z większymi nakładami finansowymi oraz zmniejszonymi przychodami z zamówień zewnętrznych. Produkcje Spółki wchodzą obecnie na wyższy poziom, a Spółka skupia się na wersjach płatnych dostępnych na Nintendo Switch, xbox, STEAM _PC_.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 • 27-04-2020 Korekta raportu nr 7/2020 PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. informuje, że raport bieżący nr 7/2020 otrzymał błędny numer. Prawidłowy numer raportu to 5/2020. Prawidłowa treść raportu:
  Raport bieżący nr 5/2020
  Temat: Publikacja płatnej wersji gry Cave Man Chuck na platformy Windows Store _PC_ oraz konsolę Xbox One

  Treść: Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż w czwartek, 23 kwietnia 2020 r., nastąpi premiera płatnej wersji gry Cave Man Chuck na platformy Windows Store _PC_ oraz Xbox One. Cena sprzedaży wyniesie 4 USD. Będzie to pierwsze gra Spółki publikowana na platformie Xbox, co otwiera jej drogę do kolejnych tytułów. Następnym tytułem, który Spółka zamierza opublikować na tej platformie jest gra Magic Nations. Spółka liczy na to, że przychody z tego tytułu na obu platformach będę istotne dla niej w kolejnych kwartałach br.

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 16-04-2020 Publikacja płatnej wersji gry Cave Man Chuck na platformy Windows Store (PC) oraz konsolę Xbox One.

  Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż w czwartek, 23 kwietnia 2020 r., nastąpi premiera płatnej wersji gry Cave Man Chuck na platformy Windows Store _PC_ oraz Xbox One. Cena sprzedaży wyniesie 4 USD. Będzie to pierwsze gra Spółki publikowana na platformie Xbox, co otwiera jej drogę do kolejnych tytułów. Następnym tytułem, który Spółka zamierza opublikować na tej platformie jest gra Magic Nations. Spółka liczy na to, że przychody z tego tytułu na obu platformach będę istotne dla niej w kolejnych kwartałach br.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 26-03-2020 Aktualizacja strategii oraz rozpoczęcie współpracy z Huawei PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. _dałej "Spółka’_ informuje o rozpoczęciu współpracy z firmą Huawei. Pierwszym jej etapem jest opublikowanie trzech gier w App Gallery _dedykowanym sklepie dla telefonów Huawei._. Są to: Magic Nations, Dark Tower i Cave Man Chuck. Spółka liczy na wzrost przychodów w związku z opublikowanie gier na tej platformie, także z tytułu potencjalnej współpracy, która planowana jest również na innych polach.

  W zakresie decyzji strategicznych w 2020 r. Spółka ma w planie publikację czterech niskobudżetowych produkcji, każda poniżej 200 tys. zł. Będą to całkiem nowe gry dostępne na platformy: xbox, PC _STEAM, Windows 10_, Nintendo Switch, App Store, Google Play, App Gallery. Dwie z tych gier będą w trybie dla jednego do 4 graczy z możliwością łączenia się przez Internet lub grze lokalnej na dzielonym ekranie. Dwie pozostałem to gry typowo do zabawy w pojedynkę. Model biznesowy produkcji opiera się o wersje płatne na konsolach i PC, wersje F2P z reklamami i mikropłatnościami w przypadku urządzeń mobilnych. Obecnie trwają rozmowy z inwestorami, którzy wesprą produkcje w zamian za udziały w grach.

  W tym roku Spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, przy wsparciu stałych partnerów, aczkolwiek w dalszym ciągu nie wyklucza realizacji zamówień dla klientów zewnętrznych, ale nie będzie to już priorytet. Gry, które Spółka rozwija w tym roku to: Magic Nations, Cave Man Chuck, Dark Tower, Inside Grass, Z Cafe, Icy Jump, Bouncy Bird, Clash II, Froggy. Z czego najbardziej pochłaniającymi projektami są Magic Nations oraz Clash. Nowe produkcje są na etapie prototypowania.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 05-03-2020 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze PRIMEBIT GAMES S.A.

  Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, że w dniu 2 marca 2020 r. otrzymała od Pana Jacka Pasternaka, członka Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Powiadomienie o transakcjach

 • 11-02-2020 Aktualizacja prognozy wyników finansowych w IV kwartale 2019 r.

  Zarząd Prime Bit Games S.A. _dalej "Spółka"_ podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości aktualizacji prognozy przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w IV kwartale 2019 r. Zarząd szacuje, iż Spółka w IV kwartale 2019 r. uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 960 tys. zł, co oznacza osiągnięcie przychodów całorocznych na poziomie ok. 1,82 mln zł. Jednocześnie Zarząd szacuje wynik netto w IV kwartale 2019 r. na poziomie ok. 400 tys. zł oraz w całym 2019 r. na poziomie ok. 320 tys. zł. Szacunek oparty jest na informacji o dotychczas zaksięgowanych zdarzeniach gospodarczych.

  Zarząd zdecydował się o aktualizacji prognozy, gdyż uznał, że szacowany wynik netto znaczącą odbiega od poprzedniej prognozy, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 24/2019.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 • 16-01-2020 Umowa na realizację gry CLASH2 w ramach współpracy z Fintech S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W ramach umowy ramowej z Fintech S.A. _raport bieżący ESPI nr 11/2019_ w dniu dzisiejszym Prime Bit Games S.A. _dalej: Spółka_ zawarła umowę na realizację gry CLASH 2. Realizacja tej gry stała się możliwa po tym, jak Spółka nabyła licencję do nowej wersji gry CLASH, o czym poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2019. Zgodnie z zapisami umowy firma Fintech S.A. staje się współproducentem gry z docelowym 15% udziałem w prawach własności, w zamian za sfinansowanie budżetu produkcyjnego i marketingowego gry kwotą do 1 mln zł, w tym 250 tys. zł w postaci pożyczki inwestycyjnej.
  Finansowanie gry zostało podzielone na 3 transze, które mają być dokonane do końca lipca 2020 r. Wartość umowy jest istotna z punktu wiedzenia wartości posiadanych aktywów przez Spółkę.

 • 30-12-2019 Porozumienie dotyczące rozwiązania umów inwestycyjnych

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego _ESPI_ nr 3/2018 Prime Bit Games S.A. _"Spółka"_ informuje, iż zawarła porozumienie o rozwiązaniu dwóch umów zawartych w dniu 12 września 2018 roku z inwestorem, których celem było współfinansowanie przez inwestora produkcji i wydania dwóch gier – ‘Froggy Adventure" oraz "Dark Tower 2". Strony uznały, że dalsze wykonanie tych umów nie ma uzasadnienie biznesowego. Natomiast prace nad produkcją trzeciej gry współfinansowanej przez inwestora _"Inside Grass"_ zostały zakończone. Z zakładanego wkładu 400 tys. zł inwestor dotychczas wpłacił 250 tys. zł, z czego 130 tys. zł zostanie mu zwrócone w ramach zawartych porozumień.

  Spółka nie zamierza samodzielnie finansować prac nad grą "Dark Tower 2", stąd projekt ten nie będzie kontynuowany. W przypadku ‘Froggy Adventure" Spółka zamierza doprowadzić do premiery tej gry w 2020 r.

 • 11-12-2019 Prognoza wyników finansowych w IV kwartale 2019 r.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
  Zarząd Prime Bit Games S.A. podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości prognozy przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w IV kwartale 2019 r. Zarząd prognozuje, iż Spółka w IV kwartale 2019 r. uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,1 mln zł, co oznacza osiągnięcie przychodów całorocznych na poziomie ok. 1,96 mln zł. Jednocześnie Zarząd oczekuje wypracowania przez Spółkę dodatniego wyniku netto w całym 2019 r. Prognoza oparta jest na informacji o dotychczas zaksięgowanych zdarzeniach gospodarczych oraz stopniu zaawansowania realizowanych umów. Przychody w IV kwartału 2019 r. maja znacząco odbiegać od przychodów za trzy poprzednie kwartały, co w ocenie Zarządu Spółki powinno mieć istotne znaczenie na ocenę Spółki przez inwestorów.

 • 11-12-2019 Korekta strategii - sprzedaż aplikacji eWaiter, ITManager oraz Prime Manager

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Prime Bit Games S.A. informuje, że w dniu 28.11.2019 r. zawarła umowy sprzedaży aplikacji: wirtualnego kelnera – "eWaiter", "ITManager" oraz "Prime Manager" ewidencja czasu pracy za łączną kwotę 200 tys. zł. Nabywcą aplikacji jest podmiot dominujący wobec Spółki – Prime Bit Studio Sp. z o.o.. Zawarcie ww. umów nastąpiło w wyniku korekty strategii dokonanej przez Zarząd Spółki, który podjął decyzję o koncentracji wysiłków w zakresie rozwoju produktów z branży gier. Zarząd Spółki, decydując o sprzedaży aktywów, kierował się chęcią uwolnienia kapitału i zasobów ludzkich z tych produktów i skierowaniu ich do produkcji gier. Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia tegorocznych przychodów i wyników Spółki.

 • 24-10-2019 Umowa na opracowanie i wdrożenie kampanii reklamowej online gry Magic Nations

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym weszła w fazę realizacji umowa z firmą Fabryka e-biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Fabryka e-biznesu kampanii reklamowej online dla gry Magic Nations oraz jej wdrożenie wśród graczy pochodzących ze terenów USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł. Ok. 75% wartości umowy Spółka pokryje z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co potwierdza zawarta dzisiaj umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Umowa ma zostać zrealizowana od listopada 2019 do kwietnia 2020 r. Wartość obu umów jest istotna z punktu widzenia wielkości aktywów i wykazywanych wyników Spółki w 2019 r.

 • 16-10-2019 Informacja wstępna o wynikach finansowych w III kwartale 2019 r.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o osiągnięciu w III kwartale 2019 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 600 tys. zł oraz co najmniej dodatniego wyniku brutto. Są to szacunki Zarządu oparte na wiedzy na temat dokonanych operacji gospodarczych w III kwartale 2019 r. Po dwóch kwartałach 2019 r. Spółka wykazała przychody ze sprzedaży o wartości 226 tys. zł. oraz stratę brutto w wysokości 207 tys. zł. Wyniki III kwartału 2019 r. odbiegają więc znacząco od wyników za dwa poprzednie kwartały, co w ocenie Zarządu Spółki powinno mieć istotne znaczenie na ocenę Spółki przez inwestorów.

 • 16-10-2019 Premiera gry "Z Cafe"

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu raportu bieżącego nr 10/2019 Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że 18 października 2019 r. zostanie opublikowana gra "Z Cafe" na urządzenia działające w systemie Android. Będzie to tzw. "soft launch", w ramach którego przez najbliższe miesiące będą zbierane dane o zachowaniach graczy, które z kolei mają być pomocne w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju gry oraz działaniach marketingowych. Na urządzenia działające w systemie iOS Spółka planuje wydanie gry 7 listopada 2019 r. Wartość nabytych praw do gry oraz jej rozwój są istotne z punktu widzenia posiadanych aktywów i generowanych przyszłych wyników Spółki.

 • 30-09-2019 Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej gry Clash

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy licencyjnej dotyczącej nowej wersji gry Clash z właścicielem praw do pierwowzoru, p. Jarosławem Modrzejewskim (dalej "Licencjodawca"). Na mocy umowy Spółka otrzymuje opcję do realizacji prawa do odpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej licencji na tworzenie nowych wersji i adaptacji gry Clash oraz na korzystanie i dystrybucję z nowopowstałego utworu na obszarze całego świata bez ograniczeń czasowych. Spółka może skorzystać z opcji do 31.12.2024 r. Najistotniejsze zapisy umowy w zakresie warunków finansowych przewidują podział zysków oraz praw majątkowych z gry w proporcji: 85% dla Spółki oraz 15% dla Licencjodawcy, z uwzględnieniem kosztów promocji, które będę pokrywane w pierwszej kolejności. W przypadku nie wykonania prawa do opcji przez Licencjodawcę w postaci zawarcia umowy ostatecznej, Spółce przysługiwać będzie kara umowna w kwocie 100 tys. zł. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, a strony umowy zobowiązały się do jej niewypowiadania przez okres 10 lat.

 • 02-09-2019 Umowy na realizację 2 gier w ramach współpracy z Fintech S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W ramach realizacji umowy ramowej z Fintech S.A. (raport bieżący 11/2019) w piątek 30 sierpnia Prime Bit Games S.A. (dalej: Spółka) zawarła dwie umowy na realizację gier mobilnych.

  1. Pierwsza to gra edukacyjna o roboczej nazwie "Alko Edu", która związana będzie z walką z alkoholizmem. Na zlecenie Fintech S.A. Spółka wykona grę na platformy mobilne Android i iOS w szacunkowym terminie do 27 grudnia 2019 roku. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł, z opcją jej zwiększenia w przypadku zlecenie prac dodatkowych. Spółka będzie wydawcą gry za co otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10% przychodów, co ma być rozliczane w okresach kwartalnych.

  2. Druga umowa dotyczy rozbudowania i promocji gry "Magic Nations", flagowego produktu Spółki. Zgodnie z nią Fintech S.A. przeznaczy na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stanie się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności do gry i taki sam udział w jej zyskach. Zgodnie z umową przychody z gry w pierwszej kolejności pokryją nakłady poniesione Fintech S.A. Spółka Fintech zadeklarowała również możliwość zwiększenia udziału w grze do 25%, inwestując do 1 mln zł, jeśli rentowności kampanii marketingowej uzyskana w pierwszym etapie promocji gry, będzie dodatnia. Fintech S.A. zapewniła sobie prawo pierwokupu praw autorskich do gry, jeśli Spółka wystawi ją na sprzedaż.

  W opinii Zarządu realizacja powyższych umów będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w latach 2019-2021.

 • 23-08-2019 Rozpoczęcie współpracy w zakresie rozwoju gry Clash - podpisanie listu intencyjnego

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o rozpoczęciu współpracy w zakresie stworzenia nowej wersji gry Clash, popularnej w Polsce w latach 90-tych XX w. W tym celu Spółka podpisała dzisiaj list intencyjny z właścicielem praw do gry p. Jarosławem Modrzejewskim. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy licencyjnej do nowej wersji gry Clash do 30 września 2019 r.

 • 28-06-2019 Wygranie przetargu o wartości 1,23 mln zł

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o wygraniu przetargu na wdrożenie innowacyjnej usługi służącej poprawie kondycji fizycznej rozszerzonej o technologie VR/AR w przedsiębiorstwie VR Fitness Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Zakres projektu obejmuje wykonanie: (1) dedykowanego oprogramowanie do zarządzania studiem fitness i bazą danych, (2) aplikacji wykorzystywanych na potrzeby fitness przy wykorzystaniu technologii VR/AR, (3) oprogramowania do ćwiczeń w technologii 3D. Wartość przedmiotu zamówienia została wyceniona przez Spółkę na poziomie 1,23 mln zł. Informacja o wygranym przetargu jest istotna przede wszystkim ze względu jego wartość.

 • 25-06-2019 Wyznaczenia premiery gry Magic Nations na urządzenia mobilne

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o wyznaczeniu daty premiery flagowej gry Spółki pod nazwą Magic Nations na urządzenia mobilne. Premiera gry Magic Nations dla systemu Android została wyznaczona na 2 sierpnia 2019 r., natomiast dla systemu iOS na dzień 16 sierpnia 2019 r. Wraz z premierą gry na urządzenia mobilne ruszy kampania marketingowa, której budżet wyniesie ok. 600 tys. zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy w okresie testów gry wśród pierwszych użytkowników, Spółka spodziewa osiągnąć średnią marżę na użytkownika na poziomie 6 zł. Spółka zakłada również osiągnięcie co najmniej 1 mln użytkowników w okresie kilkumiesięcznym. W opinii Zarządu sprzedaż gry powinna mieć istotny wpływ na wyniki Spółki do końca bieżącego roku.

 • 25-06-2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Prime Bit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 21 czerwca 2019 roku: 1. Prime Bit Studio Sp. z o.o. - 4.000.000 głosów, co stanowiło 98,16% głosów na tym Zgromadzeniu i 62,24% w ogólnej liczbie głosów.

 • 24-05-2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 21 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, os. Przybyszówka (Dworzysko), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  5. Wybór komisji skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect.

  14. Wolne wnioski.

  15. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_21.06.2019
  Prime_Bit_Games_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_21.06.2019
  Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ
  Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne
  Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki
  Prime_Bit_Games__S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika

 • 16-05-2019 Zakończenie emisji akcji serii D

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportów bieżących 2/2019 oraz 12/2019 Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż ostateczna wartość emisji akcji serii D wynosi 150.900 zł. Kwota ta wynika z ceny emisyjnej ustalonej na poziomie 1,5 zł za akcję oraz objętych akcji serii D w liczbie 100.600.

  Spółka przeprowadziła emisję prywatną, w wyniku której chciała pozyskać kapitał od 1,5 do 2 mln zł, który miał zostać przeznaczony na rozwój projektów gamingowych, związanych z obecnie realizowanymi produkcjami oraz nowymi, planowanymi na 2019 rok. Pozyskanie ww. środków finansowych było istotne z punktu widzenia możliwości sfinansowania rozwoju portfolio produktów przez Spółkę w 2019 roku, jak również w kontekście realizacji projektów unijnych,. Pozyskanie istotnie mniejszej kwoty z emisji spowoduje konieczność zmiany harmonogramu realizowanych projektów. Opóźnienie w ich realizacji prawdopodobnie będzie miało wpływ na wyniki finansowe Spółki w najbliższych kwartałach, co może być istotne dla oceny Spółki przez inwestorów.

 • 23-04-2019 Aktualizacja komunikatu w sprawie nowej emisji akcji serii D

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż maksymalna wartość emisji akcji serii D nie przekroczy kwoty 1,5 mln zł. Kwota ta wynika z minimalnej ceny emisyjnej, przewidzianej w uchwale nr 5 NWZ Spółki z 18.02.2019 r, która wynosi 1,5 zł za akcję. Ustalenie ceny emisyjnej na tym poziomie jest wynikiem dotychczasowych rozmów prowadzonych z potencjalnymi inwestorami. W poprzednim komunikacie Spółka zapowiadała emisję akcji na poziomie ok. 2 mln zł. Zarzad uznał, że zmiana wartości emisji akcji może mieć istotne znaczenie dla oceny wartości akcji przez inwestorów

 • 17-04-2019 Zawarcia umowy ramowej z Fintech S.A.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 17 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa ramowa ze spółką Fintech S.A., określająca warunki współpracy przy projektowaniu, tworzeniu i rozwijaniu gier mobilnych. Tym samym obie firmy zrobiły kolejny krok w kierunku wspólnej realizacji projektów "gamingowych". Oprócz produkcji gier, współpraca ma obejmować również ich komercjalizację. W ramach umowy ramowej spółka Fintech zadeklarowała przeznaczenie kwoty do 3 mln zł na zlecenia do Spółki w terminie do końca 2021 r.

  W opinii Zarządu realizacja niniejszej umowy powinna mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w latach 2019-2021.

 • 10-04-2019 Umowa nabycia praw do gry "Z Cafe"

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na rozbudowanie i dystrybucję gry komputerowej "Z Cafe" z DTP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdrój. Zgodnie z umową, Spółka w okresie co najmniej 5 najbliższych lat będzie wydawcą gry z wyłącznym prawem do jej dystrybucji oraz modyfikacji. Obecną wartość nabytych praw do gry ustalono na poziomie 500 tys. zł. Z tytułu nabytych praw Spółka będzie płacić spółce DTP wynagrodzenie równe 30% uzyskanych przychodów z tytułu sprzedaży gry.

  Wartość nabytych praw do gry jest istotna z punktu widzenia posiadanych aktywów i generowanych wyników Spółki

 • 11-03-2019 Rozpoczęcie współpracy w zakresie tworzenia gier mobilnych z Fintech S.A.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany list intencyjny dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie produkcji gier mobilnych z firmą Fintech S.A. Szczegółowe informacje na temat pierwszego projektu zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie. W przypadku sukcesu obie strony będą kontynuowały współpracę przy kolejnych produkcjach.

  W opinii Zarządu realizacja niniejszej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 i 2020 roku.

 • 11-03-2019 Podpisanie umowy wydawniczej z firmą Martian Interactive Entertainment Limited.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa wydawnicza z firmą Martian Interactive Entertainment Limited działającą na rynku chińskim. Umowa dotyczy współpracy w zakresie wydawania tytułów należących do Spółki. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace dostosowawcze oraz niezbędne tłumaczenia gry Freddy Adventure. Na bazie podpisanej umowy wydawca zapewnił obsługę marketingową oraz pełną dystrybucję. W opinii Zarządu realizacja niniejszej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 i 2020 roku.

 • 27-02-2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ - korekta

  Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  PrimeBit Games S.A. informuje, że omyłkowo podał błędną nazwę akcjonariusza obecnego na NWZ Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku. Zamiast Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu powinno być Midven S.A. z siedzibą w Warszawie.

  Prawidłowa lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku:

  1. Prime Bit Studio sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie - 4.000.000 głosów, co stanowiło 73,74% głosów na tym Zgromadzeniu i 62,24% w ogólnej liczbie głosów.

  2. Midven S.A. z siedzibą w Warszawie - 1.000.000 głosów, co stanowiło 18,44% głosów na tym Zgromadzeniu i 15,56% w ogólnej liczbie głosów.

  3. Kazimierz Stafin - 285.031 głosów, co stanowiło 5,25% głosów na tym Zgromadzeniu i 4,44% w ogólnej liczbie głosów.

 • 25-02-2019 Umowa na portowanie gier dla firmy Acram Sp. z o.o.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na portowanie gier dla firmy Acram Sp. z o.o. na platformę Nintendo Switch. Według wstępnych szacunków Zarządu przychody z tego tytułu powinny przekroczyć 100 tys. zł w 2019 roku. Według przyjętych ustaleń strony umowy nie wykluczają także przyszłej współpracy przy produkcji gier. W opinii Zarządu realizacja niniejszej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2019 i 2020 roku.

 • 21-02-2019 Przeportowanie gier na platformę Nintendo Switch.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  PrimeBit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął strategiczną decyzję o podjęciu prac nad przeportowaniem trzech gier: Dark Tower, Inside Grass, CaveMan Chuck na platformę Nintendo Switch. Zarząd podjął taką decyzję w oparciu o zadowalające wyniki sprzedażowe produkcji Magic Nations na tej platformie. Dodatkowo Spółka uruchomi w roku 2019 usługę komercyjną związaną z portowaniem gier dla swoich partnerów biznesowych.

  W przypadku sukcesu danej gry, przychód z ww. platformy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki już w 2019 roku.

 • 18-02-2019 Wykaz akcjonariusz posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ.

  Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  PrimeBit Games S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku:

  1. Prime Bit Studio sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie - 4.000.000 głosów, co stanowiło 73,74% głosów na tym Zgromadzeniu i 62,24% w ogólnej liczbie głosów.

  2. Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu - 1.000.000 głosów, co stanowiło 18,44% głosów na tym Zgromadzeniu i 15,56% w ogólnej liczbie głosów.

  3. Kazimierz Stafin - 285.031 głosów, co stanowiło 5,25% głosów na tym Zgromadzeniu i 4,44% w ogólnej liczbie głosów.

 • 14-02-2019 Zaimplementowanie technologii blockchain w grach.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  PrimeBit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o wejściu w stan zaawansowany prac nad zaimplementowaniem w swoich grach technologii blockchain, a w szczególności umożliwienia wymiany pomiędzy graczami zdobytych osiągnięć i przywilejów za pośrednictwem kryptowalut. Spółka zamierza umożliwić graczom kupowanie i sprzedawanie wirtualnych dóbr z wykorzystaniem kryptowaluty, a sama pobierać prowizję za realizację transakcji. Spółka podjęła decyzję o stworzeniu takiej funkcjonalności w oparciu o pozyskane dotychczas dane na temat liczby i częstotliwości zawieranych przez graczy transakcji wewnątrz gry Magic Nations.

  W przypadku sukcesu danej gry, przychód z ww. usługi może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki już w 2019 roku.

 • 22-01-2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Apart Hotel 12, adres: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  5. Wybór komisji skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych osób do składu Rady Nadzorczej.

  10. Wolne wnioski.

  11. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał..

 • 22-01-2019 Decyzja o podjęciu działań w celu pozyskania kapitału poprzez nową emisję akcji.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Prime Bit Games S.A. (dalej "Spółka") informuje o podjętej dzisiaj przez Zarząd Spółki decyzji w przedmiocie rozpoczęcia procedury pozyskania kapitału poprzez emisję do 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela. Spółka planuje emisję prywatną, w wyniku której chce pozyskać kapitał w wysokości ok. 2 mln zł, który zostanie przeznaczony na rozwój projektów gamingowych związanych z obecnie realizowanymi produkcjami oraz nowymi, planowanymi na 2019 rok.

  Pozyskanie ww. środków finansowych jest istotne z punktu widzenia możliwości sfinansowania rozwoju portfolio produktów przez Spółkę w 2019 roku, również w kontekście realizacji projektów unijnych, na które Spółka posiada podpisane umowy o dofinansowanie oraz przyszłe których złożenie jest planowane np. GameINN. Emisja akcji lub jej brak może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki oraz jej wycenę przez inwestorów.

 • 11-01-2019 Termin premiery gry Magic Nations na platformę Nintendo Switch

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż dnia 21 stycznia 2019r. nastąpi premiera gry Magic Nations na platformę Nintendo.

  W opinii Zarządu sprzedaż gry Magic Nations na platformę Nintendo Switch może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

 • 10-12-2018 Komunikat o premierze gry Inside Grass.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów wydania gry Inside Grass na różne platformy.

  Emitent planuje premierę gry Inside Grass na platformach Apple iOS oraz Google Play na 24 stycznia 2019 r. Inside Grass to gra RPG łączącą w sobie dwa gatunki gier: zręcznościowy i przygodowy. Fabuła gry opiera się na historii Anny i Bobbiego, którzy zostają zmniejszeni do wielkości mrówki, gdzie muszą sobie radzić w świecie małych zwierząt. Przez ten dziki świat prowadzi ich wróżka, która daje im cenne wskazówki. Bohaterowie mają do przejścia kilka światów, aby na końcu pokonać Królową Mrówek. Podczas kolejnych etapów gry zbieramy eliksiry, które można wymienić na życie, prędkość lub moc. Obie wersje będą zawierać mikropłatności.

  W opinii Zarządu sprzedaż gry Inside Grass może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

 • 05-12-2018 Komunikat o przyśpieszeniu wydania gry Magic Nations na urządzenia mobilne typu tablet.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż planowana premiera gry Magic Nations na urządzenia mobilne typu tablet - Android, iOS nastąpi szybciej niż zakładano. Zaktualizowana data premiery to: 7 grudnia 2018r.

 • 22-11-2018 Termin premiery gry Magic Nations na urządzenia mobilne typu tablet

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż dnia 14 grudnia 2018r. nastąpi premiera gry Magic Nations na urządzenia mobilne typu tablet - Android, iOS. Obecnie spółka informuje, że jest w ostatniej fazie portowania gry na ten typ urządzeń.

  W opinii Zarządu sprzedaż gry Magic Nations na tablety może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach oraz realizację opublikowanych prognoz na rok 2018.

  Gra Magic Nations została do tej pory wydana na platformę PC.

 • 09-11-2018 Korekta prognozy finansowej na rok 2018

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, że w dniu 9 listopada 2018r. podjął decyzję o skorygowaniu prognozy wyników finansowych na rok 2018. Szacunkowe wyniki finansowe na rok 2018 zakładały osiągnięcie przez Emitenta na koniec 2018r.:

  - Zysku netto w wysokości 776 tys. zł. - Przychodów na poziomie 2,1 mln zł.
  Nowe szacunki przewidują osiągnięcie w 2018r.:
  - Zysku netto w wysokości 25 tys. zł. - Przychodów na poziomie 1,2 mln zł.

  Na podjęcie przez Zarząd decyzji o skorygowaniu prognozy finansowej wpłynęły następujące okoliczności:
  - Publikacja gry Magic Nations (flagowy produkt firmy) końcem 3 kwartału 2018 spowodowała, że nie osiągnięto określonej liczby graczy, która bezpośrednio przekłada się na generowanie przychodów z gry.
  - Opóźnienie terminu publikacji gry Magic Nations (flagowy produkt firmy) na pozostałych platformach w związku z trudnościami technicznymi jakie się pojawiły (prace w tym zakresie są na ostatnim etapie).
  - Należy także wspomnieć o kwestiach pobocznych tj. skupieniu się przez Zarząd na pracach nad produktami własnymi, a co za tym idzie na zmniejszeniu liczby projektów zewnętrznych.
  - W omawianym okresie miały także miejsce opóźnienia w realizacji projektów unijnych (brak planowanych refundacji), co przełożyło się także na opóźnienia w tempie rozwoju firmy.

 • 12-10-2018 Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd spółki Prime Bit Games S.A z siedzibą w Rzeszowie informuje o otrzymanym w dniu 11 października 2018 roku od Pana Andrzeja Zająca Członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A. zawiadomieniu w sprawie zawartych transakcji na akcjach spółki Prime Bit Games S.A. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się w/w zawiadomienie.

  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 11-10-2018 Informacja o zmianie stanu posiadania powyżej progu 15% głosów na WZA Emitenta

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd spółki Prime Bit Games S.A z siedzibą w Rzeszowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku otrzymał zawiadomienie od Midven S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

  Informacja o zmianie stanu posiadania powyżej progu 15% głosów na WZA Emitenta

 • 11-10-2018 Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd spółki Prime Bit Games S.A z siedzibą w Rzeszowie informuje o otrzymanym w dniu 11 października 2018 roku od Midven S.A. podmiotu blisko związanego z panem Andrzejem Zającem Członkiem Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A. zawiadomieniu w sprawie zawartych transakcjach na akcjach spółki Prime Bit Games S.A. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się w/w zawiadomienie

  Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 11-10-2018 Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 15% głosów na WZA Emitenta.

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd spółki Prime Bit Games S.A z siedzibą w Rzeszowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku otrzymał zawiadomienie od Arts Alliance S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 15% głosów na WZA Emitenta.

 • 11-10-2018 Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd spółki Prime Bit Games S.A z siedzibą w Rzeszowie informuje o otrzymanym w dniu 11 października 2018 roku od Arts Alliance S.A. podmiotu blisko związanego z panem Andrzejem Zającem Członkiem Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A. zawiadomieniu w sprawie zawartych transakcjach na akcjach spółki Prime Bit Games S.A. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się w/w zawiadomienie.
  Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18-09-2018 Zmiana daty premiery gry Caveman Chuck na platformie Steam na 20 września 2018 roku

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta premiera gry Caveman Chuck na platformie Steam została przesunięta na 20 września 2018 roku. Pierwotnie planowana premiera gry na platformie Steam miała odbyć się w dniu na 17 września 2018 r., o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 2/2018 opublikowanym 20 lipca 2018 roku. Premiera gry Caveman Chuck odbędzie się w tym samym dniu co premiera gry Magic Nations.

 • 14-09-2018 Podpisanie umów z inwestorem na współfinansowanie gier

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku zostały podpisane umowy na współfinansowanie produkcji i wydanie trzech gier. Zgodnie z podpisanymi umowami Emitent w latach 2018 - 2019 wyprodukuje oraz wyda trzy nowe gry, natomiast inwestor przeznaczy w ramach współfinansowania łączną kwotę wynoszącą 400 tys. zł netto. Inwestorowi za udział w finansowaniu przedmiotowych gier przysługuje określony procent udziału w zyskach z niniejszych produkcji (na różnym poziomie dla każdej z gier). Zgodnie z przyjętymi warunkami Emitent w każdym przypadku posiada prawa do co najmniej 50% zysków z gier objętych umowami z tym inwestorem.

 • 20-07-2018 Termin premiery gry Caveman Chuck

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów wydania gry Caveman Chuck na różne platformy. Emitent planuje premierę gry Caveman Chuck na platformach Apple iOS oraz Google Play na 15 sierpnia 2018 r., natomiast premiera gry na Steam na 17 września 2018 r. Caveman Chuck jest klasyczną grą platformową 2D łączącą w sobie dwa gatunki gier: zręcznościowy i przygodowy. Fabuła gry przenosi nas do ery kamienia łupanego, gdzie gracz wciela się w nieokrzesanego jaskiniowca imieniem Chuck, który oprócz pokonywania różnych przeszkód, pragnie odzyskać żonę, porwaną przez pterodaktyla. Gra zawiera 6 różnych poziomów, z czego każdy z nich będzie się składał z różnych map. Gra przeznaczona jest do graczy w przedziale wiekowym: 13-30 lat. Gra będzie wydana w dwóch wersjach: premium – płatna i wersja free to play – bezpłatna ( reklamy wewnątrz). Cena wersji premium wyniesie ok 10 zł /3 $ za grę. Obie wersje będą zawierać mikropłatności.

  W opinii Zarządu sprzedaż gry Caveman Chuck może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2018 jak i w kolejnych latach oraz realizację opublikowanych prognoz na rok 2018.

 • 19-07-2018 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Na podstawie § 11 ust. 1 „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)” Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. przekazuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI. W związku z powyższym Prime Bit Games S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Akcjonariat

AKCJONARIAT

Dariusz Majewski
liczba akcji: 1 234 341
% akcji: 11,30 %
liczba głosów: 1 234 341
%głosów: 11,30 %

Prime Bit Investments SA
liczba akcji: 5 000 000
% akcji: 45,78%
liczba głosów: 5 000 000
%głosów: 45,78%

Free float
42,92%

Ogólna liczba akcji PBG SA: 10.922.823

Autoryzowany Doradca

Art Capital
Kobierzyńska 211
30-382 Kraków
+48 12 428 50 60
biuro@art-capital.pl

Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał w dniu 21.06.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Protokół 21.12.2017.pdf Protokół z 09.02.2018.pdf
 • 28-06-2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2024

  PrimeBit Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 26 czerwca 2024 r. ZWZ podjęło wszystkie planowane uchwały. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2024

 • 30-05-2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2024

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów,

  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad.


  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ na 26.06.2024 PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ na 26.06.2024

 • 31-05-2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2023

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Szlacheckiej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 30.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9.00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
  PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2023 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ 30.06.2023 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ 30.06.2023 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • 02-09-2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2022

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 29 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.
  PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.09.2022 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ 29.09.2022 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ 29.09.2022 PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • 01-06-2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2021

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2021 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ 28.06.2021 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • 16-07-2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 2020

  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów osób na członków Rady Nadzorczej, wybranych w drodze kooptacji.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania przez nich obowiązków.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
  PrimeBit Games S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 12.08.2020 PrimeBit Games S.A. Projekty uchwał ZWZ 12.08.2020 PrimeBit Games S.A. Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne PrimeBit Games S.A. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki PrimeBit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Kontakt

Kontakt
17 283 18 70
office@primebitgames.com
Kontakt dla inwestorów
s.iskierka@primebitgames.com

Animator akcji

Dom Maklerski BDM S.A.
Ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko Biała
Tel: 33 812-84-40